Обладнання, що працює під тиском понад 0,05 МПа

Правові аспекти проведення технічного огляду

 1. «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687;

 2. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018р. №333.

Технічний огляд проводиться з метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції і модернізації, умов та  строку  подальшої безпечної експлуатації устаткування,  оцінки технічного стану складових частин, деталей або їх  елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам тощо.

Розрізняють такі види технічних оглядів:

 • Первинний технічний огляд – проводиться перед введенням устаткування в експлуатацію;

 • Періодичний (черговий) - проводиться у строки, що встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці та експлуатаційними документами виробника;

 • Позачерговий технічний огляд проводиться у строки, що встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці та експлуатаційними документами виробника та у разі:

 1. Введення його в експлуатацію після ремонту, реконструкції або модернізації;

 2. Перерви в експлуатації більш як на 12 місяців;

 3. Демонтажу та встановлення на новому місці;

 4. Закінчення граничного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт, що не використовувалися під час експертного обстеження);

 5. Експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу (механічного  або  корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів;

 6. Аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру.

В інших випадках позачерговий технічний огляд устаткування проводиться  відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою роботодавця.

Порядок проведення технічного огляду

1 етап: Організаційні та підготовчі заходи роботодавця перед проведенням технічного огляду.

 • Роботодавець (довірена особа) самостійно або за допомогою спеціалістів ДП «Чернігівський ЕТЦ» визначається з видом та об`ємом технічного огляду;

 • Роботодавець (довірена особа)  оформлює лист-замовлення (додаток 1, додаток 2) та надсилає його до ДП «Чернігівський ЕТЦ»;

 • Після отримання від роботодавця листа-замовлення відповідальні особи ДП «Чернігівський ЕТЦ»  готують договір та надсилають його для узгодження роботодавцю;

 • Після узгодження та підписання СТОРОНАМИ договору визначається дата та місце проведення технічного огляду.

2 етап: Проведення технічного огляду.

 • Узгодивши дату та місце проведення технічного огляду роботодавець забезпечує підготовку об`єкта та доступ фахівців ДП «Чернігівський ЕТЦ» для виконання робіт;

 • Технічний огляд здійснюється експертами технічними з промислової безпеки ДП «Чернігівський ЕТЦ» у терміни, що узгоджені з Замовником та обумовлені договором;

 • Технічний огляд обладнання складається з проведення зовнішнього, внутрішнього оглядів та проведення гідростатичного випробування пробним тиском.

3 етап:  Оформлення результатів проведення технічного огляду.

 • Після закінчення технічного огляду фахівець, який його провів, робить відповідний  запис в журналі нагляду (паспорті) устаткування про результати технічного огляду,  дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду, скріплюючи запис підписом і печаткою;

 • Заключним етапом виконання робіт з проведення технічного огляду є підписання та оформлення належним чином актів приймання виконаних робіт.

Правові аспекти виконання експертного обстеження (технічного діагностування)

 1. «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687;

 2. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018р. №333.

Експертне обстеження (технічне діагностування) - комплекс робіт з визначення  технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устаткування з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації (далі – експертне обстеження).

Експертне обстеження проводиться в наступних випадках:

 • Закінчення граничного строку експлуатації або продовжуваного строку безпечної експлуатації;

 • Проведення реконструкції чи модернізації;

 • Аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення;

 • Виявлення під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення.

В інших випадках експертне обстеження проводиться відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою роботодавця.

Порядок проведення експертного обстеження (технічного діагностування)

1 етап: Організаційні та підготовчі заходи роботодавця перед проведенням експертного обстеження.

 • Роботодавець (довірена особа)  оформлює лист-замовлення (додаток 1, додаток 2) та надсилає його до ДП «Чернігівський ЕТЦ»;

 • Після отримання від роботодавця листа-замовлення відповідальні особи ДП «Чернігівський ЕТЦ» готують договір та надсилають його для узгодження роботодавцю;

 • Після узгодження, підписання СТОРОНАМИ договору визначається дата та місце проведення експертного обстеження.

2 етап: Проведення експертного обстеження (технічного діагностування).

 • Узгодивши дату та місце проведення експертного обстеження роботодавець забезпечує підготовку об`єкта (відключення обладнання, провітрювання, пропарювання, чистка від шумовиння і відкладень, видалення обмурівки, теплової ізоляції тощо) та доступ фахівців ДП «Чернігівський ЕТЦ» для виконання робіт;

 • Експертне обстеження здійснюється експертами технічними з промислової безпеки ДП «Чернігівський ЕТЦ» з залученням фахівців з неруйнівного контролю у терміни, що узгоджені з Замовником і обумовлені договором;

 • Експертне обстеження устаткування проводиться у кілька етапів:

- Вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) і ремонтних документів (у разі наявності);

- Аналіз умов та режимів експлуатації;

- Розроблення та узгодження програми робіт з експертного обстеження;

- Проведення огляду;

- Проведення неруйнівного контролю (проводиться атестованими відповідно вимог чинних нормативноправових актів фахівцями з неруйнівного контролю ДП «Чернігівський ЕТЦ» з застосуванням сучасних вимірювальних засобів та приладів);

- Визначення механічних характеристик, хімічного складу матеріалів, проведення металографічних досліджень, випробування на міцність та інших видів випробувань, дослідження в напруженодеформованому стані та вибору критеріїв граничного технічного стану, якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці або організаційно-методичними чи експлуатаційними документами;

- Здійснення розрахунковоаналітичних процедур оцінки та прогнозування технічного стану, що включають розрахунок режимів роботи;

- Визначення залишкового ресурсу устаткування.

3 етап: Оформлення результатів проведення експертного обстеження.

 • Після закінчення експертного обстеження відповідальний фахівець (експерт технічний з промислової безпеки), який його провів, робить висновок експертизи із зазначенням залишкового ресурсу або подовженого строку безпечної експлуатації устаткування. До висновку експертизи додаються звіти, акти, розрахунки, протоколи за результатами проведених робіт тощо. Також робиться відповідний запис у журналі нагляду (паспорті) устаткування про проведення і результати експертного обстеження, дозволені параметри експлуатації і строк експлуатації, скріплюючи запис підписом і печаткою;

 • Заключним етапом виконання робіт з проведення експертного обстеження являється підписання та оформлення належним чином актів приймання виконаних робіт.

Зразок заяви

Зразок заяви для бюджетних органзіцій

косавминдох