Психофізіологічна експертиза

Правові аспекти проведення психофізіологічної експертизи

 1. Стаття 5 Закону України "Про охорону праці" «Права на охорону праці під час укладання трудового договору» в якій  вказано: «…До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи».

 2. Наказ Міністерства охорони здоров‘я України № 246 від 21.05.2007 року «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за N 846/14113, в якому вказано:

– п.2.13 «…Працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати Комісії, яка проводить медичний огляд, висновок психофізіологічної експертизи…»;

– п.3.2 «…До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи».

 1. Спільний наказ Міністерства охорони здоров‘я України та Державного Комітету по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року № 263/121 "Про затвердження Переліку робіт, де є потреби у професійному доборі" (зі змінами, внесеними наказом від 6 червня 1995 року № 102/85), яким визначено перелік видів робіт, де є потреба у професійному доборі, та психофізіологічні показники для його проведення. Відповідно наказу, необхідне проведення психофізіологічної експертизи для таких видів робіт:

 • усі види підземних робіт;

 • робота в кесонах, барокамерах, замкнутих просторах;

 • водолазні роботи;

 • роботи на висоті, верхолазні роботи, роботи, пов‘язані з підйомом на висоту;

 • роботи по обслуговуванню діючої електроустановки;

 • роботи, пов‘язані із застосуванням вибухових матеріалів, роботи у вибухо- та вогненебезпечних виробництвах;

 • роботи, виконання яких передбачає носіння вогнепальної зброї;

 • аварійно-рятувальні роботи та роботи по гасінню пожеж;

 • роботи, пов‘язані з управлінням наземним, підземним, повітряним та водним транспортом;

 • роботи, пов‘язані з нервово-емоційним напруженням (авіадиспетчери, диспетчери по управлінню рухом залізничного транспорту, оператори енергетичних систем);

 • роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних нафтоносних та газорегуляторних станцій, лінійних систем магістральних нафто- газопроводів;

 • роботи, пов‘язані з бурінням, видобутком та переробкою нафти, газу, конденсату та підготовкою їх до транспортування та зберігання;

 • роботи, які безпосередньо пов‘язані з виробництвом чорних та кольорових металів.

Порядок проведення психофізіологічної експертизи

1 етап: Організаційні та підготовчі заходи роботодавця перед проведенням психофізіологічної експертизи

 • Роботодавець визначає перелік робіт, які потребують професійного добору, які виконуються підприємством чи плануються їх виконання (див.п.3 Правових аспектів проведення психофізіологічної експертизи).

 • Роботодавець складає та затверджує  Список працівників, які підлягають психофізіологічної експертизі.

 • Роботодавець визначає організацію, яка проводить психофізіологічну експертизу, та надсилає заявку з переліком працівників, які підлягають психофізіологічній експертизі.
  Примітка: наказом Держнаглядохоронпраці від 4 травня 2005 року № 75 був створений Центр психофізіологічної експертизи працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки, що функціонує у складі ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці», на який покладено відповідальність за даний напрямок роботи. В складі центру працюють регіональні відділи в областях. В Чернігівській області таким регіональним відділом є ДП «Чернігівський ЕТЦ», який має ліцензію Міністерства охорони здоров‘я України на медичну практику «психофізіологія» № 678 від 15 жовтня 2015 року та експертний висновок на право проведення психофізіологічної експертизи від ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці».

 • Після отримання від роботодавця заявки з переліком працівників які підлягають психофізіологічній експертизі, відповідальні особи ДП «Чернігівський ЕТЦ» погоджують з роботодавцем місце проведення експертизи, готують договір та надсилають його для узгодження роботодавцю;
  Примітка: Місця проведення експертизи  - на базі ДП «Чернігівський ЕТЦ» та можливий виїзд на територію роботодавця. Працівник може пройти психофізіологічну експертизу за власною ініціативою, врегулювавши з роботодавцем фінансові питання.

 • Після узгодження та підписання договору визначається між обома сторонами дата проведення психофізіологічної експертизи.

2 етап: Проходження працівниками психофізіологічної експертизи (тестування)

Для проведення психофізіологічної експертизи застосовується єдиний сертифікований Програмний тестовий комплекс для професійного психофізіологічного відбору спеціалістів, які зайняті на роботах із підвищеною небезпекою. Оцінити професійно важливі психофізіологічні якості можливо лише за допомогою психофізіологічних тестів – спеціального інструменту виміру індивіду. За спеціальними статистично обґрунтованими алгоритмами ухвалення рішення можна отримати імовірнісну прогнозовану оцінку успішності та надійності діяльності працівника при виконанні конкретної роботи підвищеної небезпеки, чи такої, що потребує професійного добору.

 • Узгодивши дату та місце проведення психофізіологічної експертизи роботодавець забезпечує явку всіх заявлених по договору працівників для проходження комп’ютерного тестування;

 • Психофізіологічна експертиза здійснюється лікарями, які мають спеціалізацію з психофізіології та працюють за єдиними критеріями оцінки професійно важливих якостей працівника із застосуванням сертифікованого Програмного тестового комплексу, який включає в себе визначення таких параметрів як:

 • Психомоторні якості – координація, швидкість реакції. Безпека значної частини трудових процесів залежить саме від точної, швидкої та правильної реакції працівника на певні явища, що виникають упродовж трудового процесу;

 • Стійкість до впливу стресів – здатність приймати рішення та виконувати певні дії в екстремальних умовах. Емоції відіграють важливу роль у керуванні трудовою діяльністю. Нездатність регулювати емоційні процеси приводить до порушення уваги й перебоїв у діях, що може призвести до нещасних випадків. Тому для забезпечення безпеки праці надзвичайно важливе самовладання – здатність людини контролювати свої почуття;

 • Увага – концентрація, стійкість, розподіл, швидкість переключення, обсяг. Виконання роботи вимагає довільної уваги. Це означає, що психічна діяльність працівника має бути спрямована на конкретне трудове завдання. Якщо під час роботи виникнуть несподівані сильні впливи на робітника (наприклад, звукові або світлові) виникає мимовільне відволікання уваги. У таких випадках нерідко трапляється невиконання дії або неправильна дія, що може призвести до нещасного випадку;

 • Пам‘ять – швидкість і обсяг запам‘ятовування, тривалість збереження інформації, точність її відтворення. Під час навчання трудовим операціям відбувається їх стабільне закарбування у пам‘яті.

 • Після проходження тестів проводиться оформлення їх результатів  з подальшою оцінкою відповідності працівника за психофізіологічними критеріями професійним вимогам до виконання роботи підвищеної небезпеки та такої, що потребує професійного добору.

3 етап: Оформлення результатів психофізіологічної експертизи

 • Результати психофізіологічного обстеження (в електронному вигляді) ДП «Чернігівський ЕТЦ»  надає  в центр психофізіологічної експертизи для внесення їх до Протоколу психофізіологічного обстеження працівника, в якому зазначається рівень розвитку окремих психофізіологічних якостей працівника, який пройшов експертизу;

 • На підставі отриманих даних центр психофізіологічної експертизи складає Висновок психофізіологічної експертизи працівника щодо відповідності до професійних вимог з виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору. У Висновку зазначається, до якої групи слід віднести працівника за його професійно важливими психофізіологічними якостями:

- Група 1 та 2 – за своїми професійно важливими психофізіологічними якостями відповідає професійним вимогам та може бути придатним до виконання конкретного виду робіт;

- Група 3 – за своїми професійно важливими психофізіологічними якостями відповідає професійними вимогам та може бути придатним до виконання конкретного виду робіт. Потребує проведення повторної психофізіологічної експертизи через один рік під час проходження чергового медичного огляду;

- Група 4 – за своїми професійно важливими психофізіологічними якостями не відповідає професійним вимогам та не може бути придатним до виконання конкретного виду робіт.

 • Оформлений центром психофізіологічної експертизи висновок психофізіологічної експертизи працівника надсилається до ДП «Чернігівський ЕТЦ» для затвердження. Висновок підписують лікар – психофізіолог, та керівник спеціалізованого підрозділу психофізіологічної експертизи. Підписи закріплюють печаткою.

 • Протокол та Висновок надаються працівникові для представлення в комісію з проведення медичних оглядів, результати яких враховуються в обов‘язковому порядку. Якщо за результатом проведеної психофізіологічної експертизи встановлено, що працівник за своїми професійно важливими психофізіологічними якостями не відповідає професійним вимогам та не може бути придатним до виконання конкретного виду робіт, це не означає, що професійна діяльність працівника на цьому етапі закінчується. Навпаки – негативний висновок дозволяє усвідомити слабкі сторони працівника та вжити ряд профілактичних заходів. До таких заходів слід віднести:

- додаткове поглиблене медичне обстеження для виявлення можливих функціональних зрушень, чи початкових проявів розладу здоров‘я;

- оптимізацію виробничої діяльності шляхом відпрацювання робочих поз і рухів, розміщення інструментів чи устаткування, тренування пам‘яті та уваги, координації рухів, вестибулярного апарату тощо.

Негативний висновок психофізіологічної експертизи також є підставою для здійснення заходів, спрямованих на зниження потенційного ризику виникнення нещасних випадків та виробничого травматизму. Такими заходами можуть бути:

 • переміщення працівника на менш відповідальні ділянки роботи або, якщо є можливість та згода працівника, навіть на іншу посаду, не пов‘язану з виконанням робіт підвищеної небезпеки;

 • проведення додаткових тренувань та інструктаж з метою формування індивідуального стилю діяльності та посилення мотивації до ретельного дотримання правил безпеки, що може частково компенсувати невідповідність певних професійно важливих якостей;

 • проведення додаткової перевірки знань з питань охорони праці відповідно до вимог нормативно – правових актів щодо дотримання порядку та правил виконання робіт із підвищеною небезпекою.

У разі виявленої невідповідності професійно важливих психофізіологічних якостей працівника професійним вимогам до виконання конкретної роботи підвищеної небезпеки, остаточне рішення про придатність (або непридатність) працівника для роботи за професією приймає голова комісії з проведення медичних оглядів.

 

Відповідальні особи за проведення психофізіологічної експертизи в ДП «Чернігівський ЕТЦ: 

Вороніна Наталія Василівна та Ніколаєв Станіслав Валерійович, контактні тел. 618-034, моб. 0939045325, 0955569551.

Завантажити лист-заявку

косавминдох